jkpo; |Mq;fpyk;vOj;JUitg; gjptpwf;fk; nra;a   
Kfg;G | kfhd; = Nr\hj;hp | Qhdj;jha; ckhNjtp | Nr\ rpe;jidfs;| = Nr\hj;hp M];ukk;| rpwg;G tpohf;fs;|glj; njhFg;Gfs;
Nr\ rpe;jidfs;
 
Nr\ jpahdk;
  
kfhdpd;
kzpnkhopfs;


Nr\ jpahdk;

Au] EUR YYUjR

ALX u Ud GL
 
ϰdL YiV AYVpX
 
Tio Xd S[]m TWYpX
 
YPd N Sd EhLL
 
jRN]m Th AUoL
 
RXV UX EVojL
 
LiL[ dLsL
 
V LiLu Es[ L[ UXtL
 
Y Ujp U]R JLUdL
 
Ap UL] XjL
 
kRV Es[ Li ϮjL
 
CWi LLm ujW LhL
 
UjRUokR LpLu LL[ YjL
 
Km Nj c N`j YLs YdL!
 
CmUkWjR 108 \ NpL
 
GidL TZmYW _TUX EhL
 
108 \ Nu] u Nt\ V]jp BrL
 
UkW Gi LjkRp AR Ank \ L
 
Eu WfN]L[ ULPm NpL
 
Eu YiRpL[ ULPm YjL
 
im J\ N`UkWm NpL
 
ULu Eu YiRX NUlTo
 
LsXd L[L[ dYo
 
CkR Ss m ULu Eu]lTo
 
ULd Su Np Ut\ YXL[l TojL
 
im eLP TLXm RlpX
 

 
,jid Mq;fpy tbtpYk; jhprpf;fyhk;

gf;jh;fs; gf;fk; | ntspa{Lfs; | ed;nfhilfs; | jq;Fk; trjp tha;g;G| jstptuk; | gy;tifj; njhlh;G
fhg;Ghpik 2010 kfhd; = Nr\hj;hp M];ukk; jpUtz;zhkiy - KOikahd ,izajsk;

,iza tbtikg;G : kPl;lhd; gprpd]; nrhYrd;] > nrd;id> ,e;jpah.

Hit Counter