jkpo; |Mq;fpyk;vOj;JUitg; gjptpwf;fk; nra;a   
Kfg;G | kfhd; = Nr\hj;hp | Qhdj;jha; ckhNjtp | Nr\ rpe;jidfs;| = Nr\hj;hp M];ukk;| rpwg;G tpohf;fs;|glj; njhFg;Gfs;
Nr\ rpe;jidfs;
 
Nr\ jpahdk;
  
kfhdpd;
kzpnkhopfs;


kfhdpd; kzpnkhopfs;

CkRl \ TZV N. C Ym \dLL fN NUjd Ls.
 
eLR, e]p GUu jd LsYu.
 
CWUVQjRl T T GuoL[,
CWUVQjR GlTl TdL إm?
CWUVQjuT SPdLjR] Yim?
 
SUdLu GkR Yvm NkRpX
 
NqYnZU UX t. Yi YiVL UhNm Pdm
 
LoUY ATjR] RXdL Yim
 
Su\Ll Tdm UQYdm Ro LilTL Ei
 
Sm GeL T\m?
 
LPs LPuLWu ApXu. J Ldj
LtWm Ht]m AYu ARtl TX UPe
lj Rk Yu.
 
DvYW]l Toj hPp NWm RXkծm
 
Gu]l Ttd Ls S] LW Nod\u.


 

,jid Mq;fpy tbtpYk; jhprpf;fyhk;

gf;jh;fs; gf;fk; | ntspa{Lfs; | ed;nfhilfs; | jq;Fk; trjp tha;g;G| jstptuk; | gy;tsfj; njhlh;G
fhg;Ghpik 2010 kfhd; = Nr\hj;hp M];ukk; jpUtz;zhkiy - KOikahd ,izajsk;

,iza tbtikg;G : kPl;lhd; gprpd]; nrhYrd;] > nrd;id> ,e;jpah.

Hit Counter