jkpo; |Mq;fpyk;vOj;JUitg; gjptpwf;fk; nra;a   
Kfg;G | kfhd; = Nr\hj;hp | Qhdj;jha; ckhNjtp | Nr\ rpe;jidfs;| = Nr\hj;hp M];ukk;| rpwg;G tpohf;fs;|glj; njhFg;Gfs;
ed;nfhilfs;
 

fhzpf;if cq;fs; Njitf;F

LPs LPuLWu ApXu. J Ld LtWm Ht]m AYu ARt TXUPe lj Rk Yu.

- ULu c N`j


eLs CRr LlT[o. 1,000
 
eLs CRr Bi NkR. 35
 
eLs CRr Bs NkR. 350
 
eLs CRr RlW. 5
 
JSs Au]R]d LP. 100
 
*JSs Au]R] Ylר. 1,050
 
BvWU Y[of Ylר. 1,000
 
JSs AvR N Ylר. 10,000
 
SYWj N Ylר. 10,000
 
YWj N Ylר. 5,000
 
Ut\ NLs Ylר. 5,000
 
ReLs mm Sp 1 Ss N Ylר. 5,000
 
IlT URm Au]`Lm Ylר. 5,000
 
odLVmUu Wh TX`L N. 500
 
RhQoj Wh TX`L N . 500
 
O]P SVLo \l N. 1,000
 
JLX N Ylר. 1,500
 
JSs \l Au]R]m. 1,000
 
AvR N, Ys ڿWh. 600
 
108 Tt YT. 20
 
*O]P TWUl Ylר. 1,000
 

*Utm ARu UPeLp NjRXm

UtT dLPLs Ye WkRW Ylרp TPlTh
ARu Yhp UtT N NnVlTm.- : D/D or Cheque : -

Sri Seshadri Swamigal Trust, Tiruvannamalai


AlT YiV XNm :

c N`j YLs Wvh
N`j SLo, YiQUX - 606 603.
RukV

,jid Mq;fpy tbtpYk; jhprpf;fyhk;

gf;jh;fs; gf;fk; | ntspa{Lfs; | ed;nfhilfs; | jq;Fk; trjp tha;g;G| jstptuk; | gy;tifj; njhlh;G
fhg;Ghpik 2010 kfhd; = Nr\hj;hp M];ukk; jpUtz;zhkiy - KOikahd ,izajsk;

,iza tbtikg;G : kPl;lhd; gprpd]; nrhYrd;] > nrd;id> ,e;jpah.

Hit Counter